ఈ ఫిగరు... ఉల్కాపాతమే

కణకణమనే నిప్పురవ్వలా

మెరిసిపోయే ఫిగరు ఉందని

మిడిసి పడే మగువు నీవు

మిసమిసల మాయలేడివి నువ్వు

నికిత శర్మ ఫొటోలు

Nikita Sharma
Nikita Sharma
Nikita Sharma
Nikita Sharma
Nikita Sharma
Nikita Sharma
Nikita Sharma in saree
Nikita Sharma in saree
Nikita Sharma in saree
Nikita Sharma
Nikita Sharma latest
Nikita Sharma latest

Tags

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.