ఈ ముగ్గురు ( MGR, పివి నరసింహారావు, NTR )

నేలమీద కూర్చోని భోజనం చేసేవాళ్ళం ఒకప్పుడు!!... అది .. నిన్నటి జ్ఞాపకంగా  నేడు మిగిలిపోతోంది... ఈ  ముగ్గురు ( MGR, పివి నరసింహారావు, NTR )  sons of soil... (భూమిపుత్రులు ).. నేలవిడిచి సాముచేసినవారు కారు... ground reality తెలిసినవారు. ఈ నేలపై మమకారం( దేశభక్తి) పుష్కలంగా ఉన్నవారు...  ముగ్గురూ పల్లెనుండి వచ్చినవారు..  మట్టివాసన తెలిసిన మహామనుషులు...  భాషలు ఉన్నంతకాలం, భూమి ఉన్నంతకాలం ఈ ముగ్గురు మానవీయ మనీషా(ప్రతిభ/తెలివి)మూర్తులు నిలిచే ఉంటారు... వీరి గురించి ఎంతరాసినా తక్కువే...  నిత్యస్మరణీయులకు అభివందనం......

Tags

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.